Een afgesloten Hof
Laatste artikelen

 

 

 

 Een Afgesloten Hof

 

Een afgesloten hof zijt gij,

mijn zuster, bruid,  

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.
 
Hooglied 4:12
 
   

@Beloved Daughter

 

  

Reacties

 

 

 

 

My Romance

 

Look at the way the flowers bloom for you,

They want to show you their beauty, Lord

Running waters dance,

You and I romance


Chorus

 Unto You, be all the glory (x2)


Bridge
Angels dance around You

The earth it sings about You

Open up the heavens, Lord,

Let your kingdom come to earth


My praises all surround You

My soul can't dance without You

Open up the heavens Lord

Let your kingdom come to earth

 

Rick Pino

Reacties

 

 

 

 

 Jezus, ik wil heel dicht bij u komen


Jezus ik wil heel dicht bij u komen

in uw nabijheid kunt zijn

zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen

u maakt mij heilig en rein


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


Jezus ik wil heel dicht bij u komen

in uw nabijheid kunt zijn

zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen

u maakt mij heilig en rein


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer

 

Opwekking 502

 Reacties

 

  

 

You deserve the glory

 

You deserve the glory

And the honor Lord,

we lift our hands in worship

As we lift your Holy name (Repeat)


Chorus:

For You are great

You do miracles so great

There is no one else like You

There is no one else like You (repeat)

 

Terry Macalmon


Reacties

 

 

 

 

Mozes' relatie met God

 

Vriendschappelijke relatie met God

Behalve Jezus is geen enkele Bijbelfiguur te vergelijken met Mozes wat betreft  zijn persoonlijke omgang met God.

"Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes,  met wie de HEER zo vertrouwelijk omging."  (Deuteronomium 34:10, NBV2004)

Let eens op de manier waarop God Zelf over Mozes spreekt:

"... Als er bij jullie een profeet van  de HEER is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend  en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig  kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk,  niet in raadsels, en hij aanschouwt   mijn gestalte ..."  (Numeri 12:6-8, NBV2004)

Deze diepgaande relatie staat niet helemaal los van het karakter van Mozes.  Verstandelijke typen zijn minder op de buitenwereld, maar meer op de innerlijke wereld  gericht en die staat dichter bij de geestelijke wereld ofwel de wereld van God.  Speciaal van Mozes lezen we in de brief aan de Hebreeën:

"Door het geloof verliet hij Egypte zonder de woede  van de koning te vrezen, want   hij zette door, als ziende de Onzienlijke." (Hebreeën 11:27, WV1995)

Al bij de roeping van Mozes was God zeer uitvoerig geweest in zijn gesprekken  met Mozes en zo begon Hij een sfeer van open, vertrouwelijke omgang met Mozes op te bouwen.  We zien Mozes in de loop der jaren groeien tot welhaast het niveau van  partnerschap met God. Mozes bracht erg veel tijd met God door.  Eenmaal was er zelfs een ontmoeting van veertig dagen aaneen (Exodus 24:12-18),  waarvan hij de eerste week op de berg moest wachten om zijn gedachten geheel leeg  te laten worden voordat hij met God mocht spreken.

Een van de mooiste voorbeelden van het intieme omgang met God zien we  in Exodus 33:18-23, waar Mozes vroeg of hij  Gods heerlijkheid mocht zien.  We moeten goed beseffen dat die vraag werd gesteld nadat Mozes langdurig  en intensief met God had gewandeld in diep ontzag en gehoorzaamheid.  Mozes was daarbij zelfs zo ver gegaan, dat hij bereid was zijn leven op te offeren  voor het volk Israël, dat diep gezondigd had door het gouden kalf te aanbidden  (Exodus 32:32 en 34:9). Mozes' verlangen naar God was echt en zijn leven was een  en al offer voor God. Vanuit die houding mocht hij die vraag stellen.  Dat gaat veel verder dan het zingen van een Opwekkingslied met woorden als "Heer  laat mij uw glorie zien, want ik wil genieten van uw heerlijkheid."  Het echt leren kennen van God vereist een diep besef van Gods heiligheid en veel diepgang in je leven. Intimiteit met  God komt je niet aanwaaien als je zo nu en dan iets naar boven roept.

Hoe reageerde God op de vraag van Mozes? God zei niet: "Mozes, hoe kun  je nou zoiets vragen. Nu maak je het toch echt te bont!" Integendeel.  Ik denk dat God heel blij was met de vraag van Mozes en Hij toonde zijn heerlijkheid aan Mozes  op een manier dat Mozes het nog net kon verwerken. God ging daarbij tot het uiterste.  Je zou natuurlijk graag willen weten wat Mozes precies zag, maar dat heeft hij  niet in de Bijbel opgeschreven. Wacht maar tot je Hem zelf zult zien...

Toen Mozes na die ontmoeting met God van de berg Sinaï afdaalde straalde de  heerlijkheid van God zo van zijn gezicht af dat de mensen hem niet durfden aan  te kijken.

"Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met  de HEER had gesproken." (Exodus 34:29, NBV2004)

Hij deed dan maar een doek over zijn gezicht totdat die krachtige straling  was afgenomen (Exodus 34:30-35).

Mozes de voorbidder

In de Bijbel zien we dat Mozes tot ongekende hoogten is gestegen als tussenpersoon  tussen God en het volk Israël en als voorbidder, juist wanneer de relatie tussen God en de Israëlieten onder  grote druk stond.

Toen Mozes een tijdlang een bespreking met God  had, op de berg Sinaï,  ging het volk een gouden kalf maken en het aanbidden als hun god. Dit was natuurlijk  een welhaast onvergeeflijke zonde na alles wat God voor zijn volk had gedaan.  Mozes, die een duidelijk besef had van Gods heiligheid, besefte maar al te goed  dat de relatie tussen God en het volk stuk was en dat de situatie hoogst ernstig was.

"De volgende morgen zei Mozes tegen het volk: 'U hebt zwaar  gezondigd. Toch zal ik de berg op gaan; misschien kan ik  de HEER ertoe bewegen u uw zonden niet aan te rekenen.'  Hierop keerde hij terug naar de  HEER. 'Ach HEER,' zei hij,  'dit volk heeft zwaar gezondigd: ze hebben een god van goud gemaakt.'"  (Exodus 32:30-31, NBV2004)

Vervolgens kwam de offerbereidheid van Mozes naar voren, Het was hem alles  waard dat het volk, dat God aan hem had toevertrouwd, er goed doorheen zou komen.  Hij wist dat alleen een groot offer genoegdoening zou kunnen schenken aan God om deze grove afwijzing van  zijn goedheid af te wijzen:

"Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet,  schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt.'"  (Exodus 32:32, NBV2004)

Wat een offervaardigheid van Mozes! Vanwege het pleidooi van Mozes schonk  God vergeving. Maar God wilde niet meer  zelf met het volk meegaan en zei tegen Mozes dat er maar een engel mee moest gaan om het volk te leiden,  omdat Gods heiligheid en de zondige houding van het volk niet  konden samengaan (Exodus 32:33-35; 33:1-6).

Mozes kwam met een creatieve oplossing. Hij zette een tent neer buiten het kamp  van de Israëlieten om daar God te ontmoeten. Dat was neutrale grond en daar kon God  immers niets op tegen hebben. Over die ontmoetingen lezen we in de Bijbel:

"De Heer sprak met Mozes heel persoonlijk, zoals iemand spreekt  met zijn vriend ..." (Exodus 33:11, GNB1996)

Het was tijdens deze gesprekken dat Mozes weer het heikele punt naar voren bracht  dat God niet met het volk wilde optrekken.

"En de HERE antwoordde: 'Voelt u zich  pas gerust als Ik Zelf meega?' Mozes zei: 'Als u niet Zelf meegaat,  laat ons dan niet vertrekken. Want als U niet meegaat, zal niemand ooit  te weten komen dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen en verschillend  zijn van alle volken op aarde.' Daarop zei de HERE tegen Mozes: 'Ik zal doen wat u Mij hebt gevraagd, want het is een feit dat u  genade hebt gevonden in mijn ogen en dat  Ik u als mijn vriend beschouw.'" (Exodus 33:14-17, HB2008)

Mozes had het pleit gewonnen en ik denk dat God intens genoten heeft van dit  gesprek. God is een genadig God en Mozes wist dat. In die wonderlijke vriendschap  tussen de heilige God en de beperkte mens Mozes ontstond een ongekend heerlijk  samenspel waarin we het hart van God beter leren kennen en zijn diepe verlangen  om het allerbeste uit de mens naar voren te laten komen.  Het laat ook zien hoe persoonlijk en intiem God met mensen wenst om te gaan.

 

http://www.herschepping.nl

 

 

Reacties

 

 

Intimiteit met God


Intimiteit met God . . . wat is dat en hoe kunnen we dat bereiken? Er zijn vele methoden en soms lijkt dit inderdaad ook moeilijk te bereiken. Ik voelde me geroepen om dit onderwerp eens vanuit een andere hoek te benaderen; ik besloot met anderen te delen wat ik uit eigen ervaring heb geleerd.
God schiep elk van ons met een verlangen naar intimiteit -- intimiteit met Hem. We moeten daarom op de een of andere manier zien te begrijpen wat Hij van ons vraagt en wat Hij ons biedt. We moeten ons realiseren dat we werden geschapen om in gemeenschap met onze Schepper te leven. We hebben Hem nodig en Hij verlangt naar ons.
“God verlangt naar ons?” Jazeker! Hij wil ons, verlangt naar ons. Hij gaf ons in Zijn enige Zoon het beste dat hij had om af te kopen wat Adam in de Hof had laten varen.
Intimiteit heeft altijd betrekking op meer dan één persoon. Zoals een oud Engels gezegde ons vertelt: "Er zijn er twee nodig om de tango te kunnen dansen". God heeft veel moeite gedaan om met de mensheid te kunnen dansen. Van de tijd waarin Hij met Adam in Eden wandelde tot de dag van vandaag is Zijn verlangen niet afgenomen of veranderd.
Zo vurig was Zijn verlangen nadat Adam en Eva hadden gezondigd dat Hij door de tijd heen aan het werk ging om de mensheid terug te brengen naar een toestand waarin ze een intieme communie met Hem konden hebben. Hij gaf het ultieme Geschenk zodat Hij met ons in de hof van onze levens zou kunnen wandelen (Johannes 3:16). Vanuit het midden van de Hof riep de Heer Adam toe. Tegenwoordig roept Hij onze namen, wacht er op dat Hij Zijn hart met ons kan delen en wacht er op dat wij onze harten voor Hem openen.
Nu we God's verlangen voor intimiteit beter begrijpen, laten we eens kijken wat dit precies inhoudt. Wat betekent dit? Is het moeilijk te bereiken? Ik vertel je nu dat het geen moeilijke inspanning is. Het enige dat nodig is is ons onophoudelijk streven naar een bestendige en groeiende relatie met God.
Het grootste struikelblok tussen ons en gemeenschap met God is onze perceptie van wie Hij is. Als we onze perceptie van God's karakter baseren op goddeloze daden of houdingen van anderen, dan zal dat ons begrip van Zijn aard vertekenen. Vaak zijn er omstandigheden in onze levens die ons ervan weerhouden om dichter tot elkaar te komen. Toch zegt David in Psalm 27:10: “Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan”. Met andere woorden: het maakt niet uit ons wie ons verlaat, verraadt of pijn doet, de Heer staat klaar en is bereid en in staat om ons te omarmen.
God verkondigt door Zijn hele Woord heen dat Hij onze machtige toren is, ons toevluchtsoord, onze schuilplaats -- om er maar een paar te noemen. Hij is onze zekerheid, ook al hebben we vaak de neiging om onze zekerheid te zoeken in onze status, onze bezittingen en zelfs onze vrienden en familie. Op de een of andere manier denken we dat we onze zekerheid zullen verliezen als we intiem met God zullen worden. Maar feitelijk is het tegenovergestelde het geval. We ontmoeten God en Hij dringt tot in alle hoeken van onze levens door. Zo versterkt Hij ieder van ons met Zijn aanwezigheid, kracht en transformatie -- Hij plaatst ons op een veilige plek in Hem.
Nou, hoe doen we dit dan? We gaan naar God en houden ons aan Hem vast met de realisatie dat we doen waar we voor geschapen werden, en dan zal Hij ons niet afwijzen (Lucas 11:9). God vertelt ons dat Hij nooit partijdig tegenover mensen zal zijn (Job 34:19). Hij gaf zodat iedereen in overvloed in Zijn aanwezigheid zou kunnen leven.
Je kunt iemand waar je geen tijd mee doorbrengt niet goed kennen. Intimiteit ontwikkelt zich als gevolg van een nauw contact met iemand over een langere tijdsperiode. Er wordt vertrouwen opgebouwd, zelfvertrouwen groeit en harten veranderen. Deze harten worden dierbaar voor elkaar. Heb je ooit nagedacht over het feit dat Hij al op je aan het wachten is? Wat een geweldige gedachte: De "Schepper" van alles wat er is of wat er ooit zal zijn staat er op te wachten om met jou en mij te praten.
Maar je zegt: "Je kent mijn tijdschema niet". Oh jawel hoor. Ik ben net als jij. Maar het leven is opgebouwd uit vele kleine momenten. En je moet beginnen met de kleine momenten. Je kunt beginnen met gewoon te zeggen: "Ik hou van U, Jezus".
Wat zou er gebeuren als je door je dag heen steeds zou herhalen: "Jezus houdt van me" en dit een week lang zou doen? Je hart zou veranderen. De eerste stap naar intimiteit is gezet: spreken, delen.
Je kunt Schriftteksten citeren of Hem vertellen: "Ik hou van U". Deze momenten zullen uitgroeien en je hele leven zal gevuld worden met gedachten aan Hem.
Dit bedoel ik wanneer ik zeg dat we eenvoudig moeten zijn: Als je op een bepaald gebied in je leven worstelt en God's gedachten over de zaak wil weten, zoek dan een Schrifttekst die bij deze nood past en doe dan hiermee hetzelfde. Kijk, God wil niet alleen dat Hij lange periodes van gemeenschap met ons heeft, maar Hij wil je ook door je dag heen overspoelen. Voor je het weet zullen je verlangens veranderen en zul je ontdekken dat je je onophoudelijk in een plaats van gemeenschap bevindt -- door eerst naar Hem toe te gaan, naar Hem te verlangen en Hem op een zodanige manier nodig te hebben dat kleine momenten niet meer genoeg zijn.
Wanneer je naar meer tijd met meer diepgang met Hem verlangt, speel dan een instrumentale CD terwijl je je ontspant. Je kunt dit zelfs doen als je in de auto zit of aan het werk bent. Intimiteit hoeft niet altijd verbaal te zijn. Een diepe relatie met God kan opgebouwd worden door stilletjes naast Hem te zitten en je op Zijn goedheid en liefde te bezinnen.
Wanneer aan Hem en over Hem denken niet genoeg voor je is, spreek dan tot Hem met een gewone gesprekstoon. Immers, Jezus bewandelde de aarde en bouwde relaties op dezelfde manier op als wij dat tegenwoordig doen. Als je tijd uittrekt voor het Woord, dan zal Hij beginnen met deze gedachten naar je hart terug te spreken en je zo meer leiding en aanmoediging geven. Hoe meer je leest en weet, hoe meer er is dat je kunt horen in je tijd met Hem.
“Horen?” zeg je. Jazeker, dit is het tweede onderdeel van intimiteit: luisteren en horen. Wanneer Hij tot je hart spreekt: "Ik hou van je ongeacht wat er gebeurt". Het is een goed idee om een kladblok of notitieboek te hebben waarin je de woorden en gedachten die Hij je geeft kunt opschrijven. Deze herinneringen zullen handig blijken te zijn in "droge" tijden. Hij vertelt ons dat we Zijn Woord moeten gedenken, en dat omvat ook wat Hij tot onze harten spreekt.
Vergeet niet dat Hij er naar verlangt om elke gedachte, verlangen en droom te horen. In de Bijbel vertelde David God dat hij boos was. Wist God dat David boos was? Natuurlijk. Toch wilde Hij dat David het Hem zou vertellen. Dit stelde David in staat om God's hart te horen en om zijn woede op iemand los te laten die dit zou begrijpen zonder zo iemand anders pijn te doen. Hij koos er voor om de trouwhartigheid van God in zijn leven te gedenken en er naar te handelen.
Er is niets dat je niet tot God kunt zeggen. Er is niets in je hart of in je gedachten waarvan Hij zou willen dat je dat voor jezelf houdt. Hij wil niet dat je jezelf belast met een juk dat Hij graag voor je wil dragen (Matteüs 11:28-29). Denk hier eens over na: er is niets dat God kan verrassen. Hij is zich bewust van elk aspect van onze levens (Hebreeën 4:13). En toch houdt Hij van ons en verlangt Hij naar ons met een eeuwigdurende liefde.
Neem een duik in je geloof en stort je hart uit tegenover de Geliefde van je ziel. Maak jezelf gereed om te luisteren en dan zal Hij spreken. Het zaadje van de intimiteit zal dan overvloedig uitgroeien.

 

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.

Reacties

 

 

 

 

Als een vuur van binnen

 

Als een vuur van binnen is mijn liefde voor God;

in het diepst van mijn hart door Hem zelf uitgestort.

en uw Geest vult mijn ziel bij dag en bij nacht.

Uw kracht wordt in mij in zwakheid volbracht.

 

U ontsteekt in ons een vuur dat het donker verdrijft.

  U wekt in ons de hoop 

  die de wereld verblijdt.

U geeft aan ons geloof waar de twijfel nog heerst.

U spreekt in ons uw waarheid waar de leugen regeert.

 

Als een vuur van binnen is de kracht van de Geest,

die met vreugde vervult, maar met liefde het meest.

Leg uw Woord in mijn mond 

Elke dag, elk moment.

Uw woord blijft in mij; maakt Jezus bekend.

 

Reacties

 

 

 

 

 

Dicht aan Uw hart

 

Liefdevol trekt U mij dicht naar Uw hart

als we samen zijn

Door Uw bloed was U mij witter dan sneeuw

en nu ben ik vrij


Refrein

U behoor ik toe

Heer ik heb U lief

en boven alles volg ik U

vreugde van mij hart,

kostbaarder dan goud

ik leef voor U,

want U houd van mij


Neem mijn hart

maak het een deel van U zelf

laat ons samen zijn

angst verdraaid

als ik Uw liefde ervaar

door U ben ik vrij


Refrein

U behoor ik toe

Heer ik heb U lief

en boven alles volg ik U

vreugde van mijn hart,

kostbaarder dan goud

ik leef voor u,

want U houd van mij 2x


Jezus vreugde van mijn hart

Jezus vreugde van mijn hart

Jezus vreugde van mijn hart

Jezus vreugde van mijn hart


Refrein

U behoor ik toe

Heer ik heb U lief en boven alles volg ik U

vreugde van mijn hart,

kostbaarder dan goud

ik leef voor U,

want U houd van mij 2x

 

OPW.

 


Reacties

 

 

 

 

Ik zoek U, God

 

In het donker van de nacht   

Aan het einde van mijn kracht   

Als geloof mijn hart verlaat   

Het gewoonweg niet meer gaat

                        Dan kijk ik omhoog, roep/prijs ik de naam                 

    Van U, die voor eeuwig mijn ziel bewaart

U, mijn verlossing en U, mijn faam

In alles bent U mijn aanbidding waard


 Ik zoek U, God, en mijn hart zal leven

Ik zoek U, God, en mijn hart leeft op


  Als genade mij omarmt   

En Uw licht mijn hart verwarmt   

Als mijn ziel de rust weer vindt   

En ik weet: Ik ben Uw kind


      Zingen, voor U zingen      

Ik zal zingen voor U
Reacties

 

Gorgeous face

 

[Verse 1]

Your face is what I long to see Your eyes,

piercing the depths of me


[Pre-chorus]

Come quickly, my Father

Your child is here waiting

Show me Your face

No more veils covering me

Burn me with pure love

So I can see My Lord, my Lord


[Chorus]

Awesome splendor

Glorious majesty

Faithful

Father

Gorgeous face

 

Rick PinoReacties

 

Penuel - Face to Face

 

Jacob was left alone

and wrestled with the angel of the Lord 'til the breaking of day.

And he named the place Penuel,

because he said "I have seen God face to face, and my life is preserved".

And the son rose upon him as he journeyed through Penuel.

And Jehovah spoke unto Moses face to face,

as a man speaks to a friend.

Do not hide your face from me, Lord.

Don't hide your face from me.

When you said "Seek my face",

my heart said "Jehovah, thy face will I seek".

Do not hide your face from me, Lord.

Don't hide your face from me.

Face to face.

I want to see you face to face, Lord.

Face to face.

 

Rick Pino

 

Reacties

Reacties
 
 
 
 
Holy
 
Just one look on Your face
Just one glance of Your eyes
My whole world is changed my whole world is changed
Oh I seek only to see Your face
I don't wanna go anywhere without You God
Without Your presence
Oh let me see Your face...
The beauty of Your holiness God
Take me into the holy place
And only one word comes to mind
There's only one word to describe
Holy, Holy, Lord God Almighty
There is no one like You
You are Holy Holy
 
Kim Walker
 Reacties

Reacties

 

 

 

 

Want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.

 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen! Zoude ik ze tellen? Harer is meer, dan des zands; word ik wakker, zo ben ik nog bij U. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.
 
Psalmen 139:15-18/23-24

  Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.
 
Jeremia 15:16

Reacties

 

 

 

 

U behoort Hem toe!

 

In Hooglied zegt de Heer over Zijn bruid: “Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!” (Hooglied 7:6). Drie van de Hebreeuwse woorden in dit vers zijn synoniem aan elkaar: schoon (met de betekenis van kostbaar), heerlijk (wat staat voor genoegen) en verlangen.

Deze woorden beschrijven de gedachtes van Jezus over Zijn bruid terwijl Hij haar aanschouwt. Hij kijkt naar haar en zegt “Wat prachtig, lief en heerlijk bent u. U bent kostbaar voor mij Mijn geliefde!”. En op haar beurt zegt de bruid “Ik ben van mijn Geliefde, en Hij verlangt naar mij” (vers 10). De betekenis hier is: “Hij loopt vol verrukking achter mij aan. Hij jaagt mij na omdat ik kostbaar ben voor Hem!”.

 

Dezelfde gedachtes worden door de psalmen heen gevonden. “de HERE heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen” (Psalm 147:11). “Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil” (149:4). Nu kan ik proberen u ervan te overtuigen dat God zich in u verheugd door u te zeggen dat u kostbaar bent voor de Heer”. Maar u zult misschien slechts denken “Dat is inderdaad een mooie gedachte”.

Maar deze waarheid is veel meer dan een mooie gedachte! Het is de sleutel tot uw verlossing van iedere strijd die er in uw ziel woedt! Het is het geheim tot het betreden van de rust die God u beloofd heeft. En totdat u dit grijpt – totdat het het fundament van waarheid wordt in uw hart – zult u niet in staat zijn om de dingen te weerstaan die op ons afkomen in deze goddeloze tijd.

Jesaja had een openbaring van Gods verheugen in ons. Hij profeteerde tot Israël dit woord van de Heer: “o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden” (Jesaja 43:1-2)

Jesaja sprak hier niet over een letterlijke vloed of vuur. Hij sprak hier over waar de mensen zowel geestelijk als mentaal doorheen moeten gaan. Ze zaten in gevangenschap op dat moment en hun overstromingen waren beproevingen en de vlammen waren verleidingen. Het was allemaal een poging van de duivel om Gods volk te overweldigen en vernietigen.

Jesaja’s woorden zijn een boodschap van zuivere genade voor Israël. Ze zaten door hun eigen domheid en dwaasheid in gevangenschap en ze verdienden helemaal niks. Maar God stuurde hen een huilende profeet met een gebroken hart die zei “God wil dat ik u vertel dat u Hem toebehoort!”

David Wilkerson

Reacties

 

 

 

 

Jezus, ik hou van U,

 

Jezus, ik hou van U,
meer dan de sterren van de hemel,
meer dan het water van de zee,
meer dan ik U zeggen kan.2 x
Halleluja Adonai,
halleluja Adonai,
halleluja Adonai.
Amen.4 x

 

OPW. 731

 


Reacties

 

 

U bent mijn God

 

Leer mij zijn, voor U alleen

Leer mij leven door Uw Geest

Door Uw Zoon ben ik heilig en rechtvaardig

Heer, U bent mijn God

 

Bij het kruis vind ik mijn begin

Rust en vrede, genade in U

Mijn bestaan is veilig in Uw handen

Heer,U bent mijn God

Heer,U bent mijn God

 

Opwekking

Reacties

 

 

Liefste Jezus

Vader van eeuwigheid, vol van gerechtigheid,

open mijn hart voor wie Jezus is.

Jezus straalt als de zon,

Jezus stroomt als een bron van leven waarin vreugde is.

 

Geest die van Christus is, spreek uw getuigenis,

open mijn hart voor wat Jezus geeft.

Jezus die voor mij leed,

Jezus die voor mij streed,

die voor mij overwonnen heeft.

 

Jezus, komt U dichterbij met uw vrede, diep in mij.

Liefste Jezus,

Heer, ik buig me nu en aanbid U en aanbid U.

 

Heer Jezus, zie mij aan, raak mij met uw liefde aan,

open mijn hart voor uw lieflijk beeld.

Jezus is prachtig,

Jezus is machtig; die diep in mij mijn honger stilt.

 

Heerlijk drie-enig God, U die aanbeden wordt,

alles in mij zingt uw naam ter eer.

Kracht, glorie, majesteit, lof, eer en heerlijkheid,

van nu aan tot in eeuwigheid.

 

Reacties

 

 

 

Open mijn hart

 

Dit is het beste nieuws, aan mensen ooit verkondigd;

dat God de wereld niet vergeten is,

Hij gaf zijn eigen Zoon en maakt ons vrij van zonde,

belooft een toekomst zonder duisternis.


Open mijn hart,  voor de mensen in mijn leven,

open mijn hand, om aan anderen hulp te geven,

open mijn mond, om vrijuit van U te spreken,

Jezus, ik wil Uw getuige zijn,

Jezus, ik wil Uw getuige zijn.


Hij gaf aan ons de opdracht die boodschap te verspreiden

met woord en daad Zijn liefde voor te staan,

want God verlangt naar mensen die zich aan Hem toewijden,

geeft door Zijn Geest ons kracht om door te gaan.


Open mijn hart,  voor de mensen in mijn leven,

open mijn hand, om aan anderen hulp te geven,

open mijn mond, om vrijuit van U te spreken,

Jezus, ik wil Uw getuige zijn,

Jezus, ik wil Uw getuige zijn.


Gedreven door liefde, 

gemotiveerd door waarheid,

gegrepen door genade,

          geroepen om verschil te maken ...      

 

    Filip Leenman, 03/2002

Reacties

 

 
 
Open je hart voor God!
 
Open je hart voor God! Dan kan God pas echt door je heen werken. Want God wil je helemaal, en niet de helft of maar een klein beetje. God wil op de eerste plek staan om jou te leiden en te begeleiden in het leven, zodat Hij Zijn plan met jou kan vervullen. God heeft met iedereen een plan, wie je ook bent, waar je ook geboren bent en onder welke omstandigheden je ook leeft! God heeft je geschapen, God heeft jou hier op aarde gewild. Het was Zijn wil dat je geboren bent. Misschien heb je wel je hele leven gehoord dat je geboorte een 'ongelukje' was en heb je je daardoor niet gewenst gevoeld? Weet dan dat je een gewenst kind bent, want God heeft je gewilt! Of vind je jezelf te slecht omdat je veel verkeerde dingen hebt gedaan in je leven? Weet dan dat Jezus jouw zonden kan schoonwassen! Misschien heb je last van minderwaardigheidsgevoelens en denk je dat iedereen beter is dan jij...onzin! God heeft je geschapen, je bent prachtig! Probeer vandaag een keuze te maken, geef je hart en je leven aan God. Hij heeft je namelijk veel te bieden. Hij wil alles van je, want Hij houdt van je!
 
 
 
 

 

Reacties

 

 

 

God binnenlaten in je leven

Wil jij ervaren wat het is om een kind van God te zijn? Maak dan vandaag de keuze om je hart te openen voor Hem, Hij zal je niet teleurstellen. Iedereen die klopt zal immers opengedaan worden (Lucas 11:9). Als jij aan God vraagt of je Zijn kind mag zijn, als jij Jezus erkent als je verlosser en redder mag ook jij je een kind van God noemen. Je zal gaan ervaren wat het betekent als God door je heen gaat werken. Je zal gaan ervaren dat God geen mytisch sprookjesfiguur is, maar een realiteit. Je zal gaan ervaren dat God zich hoogstpersoonlijk bezighoud met jouw leven. Wij geven onmiddelijk toe dat het voor een buitenstaander wellicht wat ongeloofwaardig klinkt, maar proberen kan geen kwaad toch? Je loopt geen enkel risico. Het enige wat kan gebeuren is dat jij God gaat ervaren als een realiteit in je leven. Stel je voor dat het echt waar is, stel je voor dat je er werkelijk achter komt dat je na je dood niet verloren bent maar eeuwig leven krijgt! Het is het proberen meer dan waard!

http://www.jesusisalive.nl

Reacties

 

 

Geef je hart aan God

Ben je klaar voor de belangrijkste beslissing in je leven? Als je een kind van God wilt worden hoef je hier alleen maar voor te bidden, als je dit oprecht doet zal God in je leven en in je hart komen. Waag de stap!

Lieve Hemelse Vader, ik dank U dat U van me houdt. Dank U dat U uw zoon heeft gegeven om mijn zonden te vergeven. Ik weet dat ik mijzelf niet redden kan, maar dat ik U nodig heb. Ik open mijn hart voor U. Wilt U in mijn leven komen en alle dingen vergeven die ik verkeerd heb gedaan. Wilt U in mijn hart komen zodat ik voor altijd Uw kind kan zijn. Ik open mijn hart en mijn leven voor U. Amen.

http://www.jesusisalive.nl

 

Reacties

                        

 

                    

 

                                      Liefde voor uw man               Artikel in pdf                         

             

Kiezen voor liefde

Ik kies voor liefde elke dag,       

        in wat ik doe of zeg,   

            in vreugde en in diep verdriet,  

             doe ‘k geen belofte weg.          

     Liefde, eer, gehoorzaamheid,              

help kiezen elke dag,             

              voor waarheid die Uw liefde toont              

dat ‘k nederig volgen mag.

 

Vul mijn verlangen!

De sprookjes vertellen ons hoe mooi de liefde is. De prins op het witte paard vindt het meisje van zijn dromen. De prinses die van liefde bezwijkt en zich gewillig laat meevoeren. Wat is de oorsprong van dit verlangen?             God heeft de relatie van man en vrouw bedacht. Adam had een verlangen voor een maatje en wanneer hij Eva ziet roept hij uit: “Dit is ze! Dit is vlees van mijn vlees! Dit is het schepsel dat bij mij past en daarom geef ik haar de naam Mannin!” (Genesis 2:18-23)             Dit verlangen maakt deel uit van iets wat veel groter is. God heeft zich verbonden met zijn schepping, met mensen, met zijn volk Israël en later met zijn gemeente. God verlangt naar relatie en misschien mag het verlangen tussen man en vrouw een kleine weerspiegeling zijn van datgene wat bij God zelf leeft. Is dan liefde van de vrouw voor haar man niet iets heiligs? Zullen we ons als vrouw dan niet inspannen om onze man lief te hebben omdat het verlangen naar hem ons van God is gegeven?

Leren geven Er zijn vele boeken geschreven over huwelijk, liefde en romantiek. Toch blijft het voor de meeste vrouwen een zoektocht om hun man lief te hebben met een gevende liefde, zoals God ons liefheeft.             De bron van de liefde voor onze man ligt bij God. Onze relatie met Hem zal alle andere relaties beïnvloeden. Het is niet onze man die onze diepste noden kan vervullen. Dat kan God alleen. Hij verandert, Hij maakt vrij.

Het liefhebben van onze man is een keuze Gevende liefde is een proces. Ware liefde groeit. Wanneer ik beter de behoeften van mijn man begrijp, zal ik hem meer kunnen geven wat hij nodig heeft. Zijn behoeften zijn anders dan mijn behoeften.             Vele vrouwen verlangen naar intimiteit met hun man. Dat is niets nieuws. In Hooglied staan vele voorbeelden van een man en een vrouw die naar elkaar verlangen. Het begint al bij het eerste vers: “Hij kusse mij met de kussen van zijn mond!” In hoofdstuk 2:5 zie je een vrouw die alleen maar kan denken aan haar geliefde en van liefde in zwijm valt. Haar liefde voor haar man is sterk en zeker wanneer ze in vers 16 zegt: “Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem.” Dit is een verlangen wat God in onze harten wil leggen. Daarom mag dit ons gebed zijn: “Here Jezus, wilt U dit liefdesverlangen naar de man van mijn jeugd levend houden in mijn hart?”

Ken zijn behoeften Voor een vrouw betekent intimiteit: lieve woordjes, een kastje in elkaar timmeren of helpen met de kinderen. Intimiteit is voor een man meer verbonden met sensualiteit. Het lichamelijke aspect van de relatie dient voldoende aandacht te krijgen, want de man mag genieten van het lichaam van de vrouw die hij van God heeft gekregen. Denk maar aan datgene wat de bruidegom uitroept in Hooglied 1:9: “Bij een merrie voor Farao’s wagens vergelijk ik u, mijn liefste!” Ik weet niet of elke vrouw zich wil laten vergelijken met een snelle wagen, maar het laat zien wat deze man mooi vindt.             Deze man geniet van een aantrekkelijke vrouw. Zij heeft haar sieraden zorgvuldig uitgezocht en draagt een geurend parfum.             Intimiteit is voor een man niet alleen seksualiteit. Het betekent ook thuiskomen bij haar. Hij wil haar beste vriend zijn, samen iets ondernemen. Hij houdt ervan dat het huishouden goed draait, dat er samen wordt nagedacht over de opvoeding van de kinderen, dat er structuur en een veilig kader is zodat het huis een thuis is waar iedereen zichzelf kan zijn.             Een man verlangt naar een vrouw die hem bewondert en hem bemoedigt. Een vrouw die dit begrijpt vraagt advies aan haar man over de opvoeding van de kinderen, over de inrichting van het huis, probeert nieuwe recepten voor hem uit en gaat op zoek naar creatieve manieren om hem te verwennen.             God zegent elke vrouw die trouw is aan haar huwelijksverbond. Hij zal Zijn liefde in haar hart leggen, een passie als een vuurgloed voor haar man. Die brandende liefde kunnen vele wateren niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Alles mag men haar aanbieden, maar de liefde voor haar man zal deze vrouw nooit opgeven! (Hooglied 8:7

 

Herlinde De Vriese

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling

 

   

 

Reacties

 

 

 

Het eigendom van de Liefde

 

Galaten 2:20 "...de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij gegeven heeft."

Hooglied 2:16 "Mijn lief is van mij en ik ben van hem."

Ik ben van Hem, door Hem geschapen; Ik ben van Hem, door Hem verlost. Ik ben dubbel en dwars van Hem, door oorspronkelijk recht en door aankoop toen ik verloren was. Ik ben van Hem door de losprijs van Zijn bloed, van Hem door de overwinning van Zijn Geest, van Hem door mijn eigen vrije toestemming; van Hem in lichaam, ziel en eigendom; helemaal, alleen, onherroepelijk van Hem.
Ik ben van Hem en Hij zal me verdedigen, van Hem en Hij zal mij corrigeren, van Hem en Hij zal gebruik van mij maken, van Hem en Hij zal me liefhebben, van Hem en Hij zal Zich in mij verheugen, van Hem en Hij zal aanspraak op mij maken tegen alle rivalen en tegenstanders; Ja, liever van Hem en Hij heeft me lief, van Hem en Hij verheugd Zich in mij, van Hem en Hij doet aanspraak op mij tegen alle vijanden.
Ik ben niet van mezelf, niet van de Kerk, niet van de wereld, niet van de mens, niet van de Wet, niet van de Satan,  maar van Hem, Christus, mijn Geliefde. Ik ben niet het eigendom van tijd noch van zorg, noch van bedrijvigheid, noch van noodzaak, maar van Christus, want ik ben van Hem.
Alle dingen, gelovige, zijn van jou in Christus, toch ben jij van niemand behalve van Hem. Alle dingen behoren tot jou, maar jij behoort tot geen ander behalve Jezus. Je bent het eigendom van geen mens, het eigendom van geen wezen, het eigendom van geen ongeschapen toch machtige realiteit, zoals "de zonde".
Ik ben van mijn Geliefde, en geen ander heeft bezit of recht of macht over mij, behalve volgens Zijn wil en toestemming; en als ik van mijn Geliefde ben en Hij van mij, dan is al het mijne van Hem... al mijn zonde, mijn zwakheid, mijn veroordeling en mijn ellende; en al het Zijne is van mij...al Zijn kracht, Zijn rechtvaardigheid, Zijn redding, Zijn heerlijkheid, Zijn God is mijn God, Zijn Vader is mijn Vader, Zijn broers en zussen zijn mijn broers en zussen, Zijn hemel mijn thuis.

 Maarten LutherReacties

 

Verlangende liefde

Echte liefde verlangt naar de ander, om de ander te leren kennen en gewoon in zijn of haar nabijheid te zijn. Ik ben opgegroeid in een christelijke omgeving waar steeds werd gesproken over de onvoorwaardelijke gevende liefde van God. Zoals God van ons houd zo moeten wij ook van elkaar houden met deze onvoorwaardelijke gevende liefde. Jezelf wegcijferen zodat de ander gelukkig kan zijn. De laatste tijd begin ik steeds meer te zien dat er een diepere laag is achter deze gevende liefde en dat is de verlangende liefde. Als de liefde alleen een gevende liefde zou zijn zou deze erg afstandelijk zijn en zou er geen diepe relatie kunnen ontstaan van wederzijdse afhankelijkheid. God heeft ons Zijn onvoorwaardelijke gevende liefde laten zien door ons Zijn zoon Jezus te geven en Jezus heeft dit laten zien door voor ons de weg van lijden en sterven te gaan.
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Achter deze gevende liefde van God zit een diepere laag van de verlangende liefde. God heeft zoveel voor ons over gehad omdat Hij zo naar ons verlangt, om ons uiteindelijk in Zijn koninkrijk te kunnen omarmen, om ons in Zijn nabijheid te kunnen hebben, om Zichzelf met ons te kunnen delen. Ten diepste is de liefde van God dus verlangend en niet gevend. God verlangt naar de mens. Hij is uit op relatie. Hij verlangt naar intimiteit. Als we het boek Hooglied uit de Bijbel lezen dan zien we dat hierin de verlangende liefde wordt beschreven op een poëtische bijna erotische wijze. Hooglied 5:2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn geliefde klopt aan. `Doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duive, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, mijn lokken zijn vol druppels van de nacht.' Hooglied 7:10 Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte uit. Hooglied beschrijft de menselijke liefde maar wordt ook gezien als een symbolisch boek die de liefde beschrijft die God voor ons heeft, de liefde tussen de Bruid en de Bruidegom. Als we de Bijbel goed lezen dan gaat deze eigenlijk over de verlangende liefde, over liefdevolle relaties van wederzijdse afhankelijkheid. Het begon al toe God de mens schiep. Hij schiep de mens als man en vrouw naar Zijn beeld. Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. God schiep dus een goddelijke relatie van verlangende liefde. Toen God Adam had geschapen zei God voor het eerst dat het niet goed was. Genesis 2:18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. God had Adam geschapen naar Zijn beeld inclusief zijn verlangende liefde om zijn leven te delen met een ander. Vanuit dat verlangen schiep God Eva uit Adam en bracht haar tot hem. Dit beschrijft ten diepste de reden van de schepping van de mens. De mens is immers geschapen naar Gods beeld. Zoals het niet goed was dat Adam alleen was zo was het ook niet goed dat God alleen was. God zocht een hulp die bij Hem past, een partner met wie Hij zijn leven zou kunnen delen, aan wie Hij zijn Liefde kwijt zou kunnen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid. Deze uitspraak gaat heel ver maar wordt ondersteund door de Bijbel. Het eerste gebod is ook: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. (Mattheüs 22:37)
God verlangt naar onze liefde, Hij verlangt naar relatie met de mens. Hij verlangt niet naar offers en goede daden en een heilig leven en zelfopoffering, nee God verlangt naar onze liefde, naar gemeenschap, naar onze nabijheid. Hij verlangt erna dat wij onszelf met Hem delen en dat Hij Zichzelf met ons kan delen. In de Bijbel wordt koning David een man naar Gods hart genoemd. Niet omdat hij zo voortreffelijk heeft geleefd. Hij heeft overspel gepleegd en heeft gemoord en bedrogen maar David had steeds spijt van zijn daden en leefde dicht bij God. Hij had God boven alles lief.
Jakobus 4:5 De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Is God jaloers? Jaloersheid in de zuivere vorm is liefdesverdriet. De pijn van de onbeantwoorde liefde. De pijn die voortvloeit uit een diep verlangen naar die ander die jou liefde afwijst. God kent deze pijn als geen ander. De hele mensheid heeft Hem afgewezen. Maar God is niet bitter, in Zijn liefde blijft Hij steeds wegen zoeken om ons te winnen. Het offer van Jezus aan het kruis is ten diepste een daad van verlangende liefde. Jezus liefde voor de mensheid is zo groot dat Hij bereid was Zijn aards lichaam te offeren om onze geest voor Zich te winnen. Uiteindelijk gaat het Jezus ook om ons te winnen voor Zichzelf als Bruid. Hosea 2:19 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Openbaring 21:2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 1 Corinthiërs 6:17 Maar die zich aan de Here hecht, is een geest met Hem. 2 Corinthiërs 11:2 Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
De diepste roep van God is om al je harde werken, inspanningen, perfectionisme, lage verlangens los te laten en te komen, te verblijven en te zijn in Zijn Liefde.

http://www.leveningod.nl

Reacties
 
 

 

 

Uit het Hooglied (36)

 

'Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij,

Die onder de leliën weidt' (Hoogl. 6:3).

 

Wat is het een voorrecht, door Gods genade te kunnen zeggen: Ik ben van mijn Geliefde! Ik ben zijn eigendom, ik behoor Hem toe naar ziel en lichaam. Ik voel me gelukkig in zijn tegenwoordigheid. Dat is wandelen op zonnige hoogten, nu al op aarde, waar de omstandigheden soms heel moeilijk kunnen zijn. Bovenstaande woorden kunnen we alleen zeggen als we niet op onszelf zien, niet met onszelf bezig zijn, maar als we in Hem rusten en genieten van zijn gemeenschap. Het oog moet alleen op Hem zien, het geloof ziet Hem alleen, Jezus alleen!

 

In hoofdstuk 2:16 zegt de bruid: 'Mijn Liefste is mijn en ik ben zijn'. Daar is het haar vreugde Hem te bezitten. Maar hier spreekt zij voor het eerst uit: 'Ik ben van mijn Liefste': ik ben van Hem. Het is goed te bedenken waar we ons vroeger bevonden. Wij waren 'dood in overtredingen en zonden'. Nu zijn we zijn dierbaar eigendom. Wat een onbegrijpelijke liefde! Maar, Hij is ook van mij. Hij die Zich overgaf op Golgotha. Voor mij was Hij in de drie uren van duisternis verlaten van een heilig en rechtvaardig God. Om mijn zonden moest Hij 'tot zonde gemaakt worden'. Voor mij is Hij in de dood gegaan. Toen Hij riep: 'Het is volbracht', toen heeft Hij ook aan mij gedacht. Wat een vreugde Hem te bezitten.

 

Deze twee waarheden: 'Ik ben van mijn Geliefde' en: 'mijn Geliefde is van mij', vervullen de ziel met een diepe vreugde. Ook in moeilijke omstandigheden, bij pijn en leed is dit onze troost. Geliefde medepelgrim, misschien bent u bedroefd. Bedenk dan: ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij. En Hij komt spoedig om ons voor eeuwig met Zich te verenigen in volkomen vreugde en gelukzaligheid.

Uit het Hooglied (37)

 

'Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten' (Hoogl. 8 : 7).

 

Hier staan we in gedachten bij het kruis van Golgotha, tijdens de drie uren van duisternis. De Heilige, de reine, de onschuldige, de rechtvaardige, werd met onze zonden beladen. Ja, Hij werd tot zonde gemaakt. Eén zonde is in de ogen van God erger dan alle zonden van de hele wereld in onze ogen. God moest de zonde oordelen. Dat deed Hij door Hem, zijn eniggeboren Zoon. Door de mond van de Psalmist roept Hij het uit: 'Verlos Mij, o God! want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel' (Ps. 69:2). En: 'De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan' (Ps. 42:8). Wat moet het voor Hem die geen zonde kende, geweest zijn, tot zonde gemaakt te worden. Hij heeft het grote werk volbracht uit liefde voor mij, voor ons. Om ons tot God te brengen, om onze vele zonden te kunnen vergeven, om ons vrede met God te kunnen geven en het eeuwige leven. Hij volhardde in de diepte van het lijden. Zijn liefde werd niet geblust door de vele wateren van het verschrikkelijke oordeel van de heilige en rechtvaardige God. Hij volhardde tot Hij het kon uitroepen: 'Het is volbracht'! Wij buigen in de geest ons voor Hem neer en aanbidden Hem.

 

Niemand kan de diepte weten van uw smart, Gods toornvloed meten: baren, golven vol gedruis. Duisternis heeft U omvangen; dierb're Heer, U hebt gehangen, zonder helper, aan het kruis.

(c) copyright Uit het Woord der Waarheid, Winschoten, oktober '87

Met toestemming overgenomen voor electronische distributie door

Bijbelstudie‑BBS 'aCross the Bible'

Reacties
 
 
 
 
 
Hoor, mijn geliefde!
Zie, daar komt hij,
springend over de bergen,
huppelend over de heuvelen.
 
Hooglied 2:8
Reacties

 

 

 

Ik ben gekomen tot mijn hof, mijn zuster, bruid,  

ik plukte mijn mirre en mijn balsem,  

ik at mijn raat en mijn honing,  

ik dronk mijn wijn en mijn melk.  

Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, genoten.

 

Hooglied 5:1.

Reacties

 

 

 

 

Een afgesloten hof zijt gij,... mijn zuster, bruid,   een afgesloten wel, een verzegelde bron.   Wat uit u opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen,   met kostelijke vruchten,   hennabloemen en nardusplanten,   nardus en saffraan, kalmus en kaneel,   met allerlei wierookstruiken,   mirre en aloë,   met al de kostbaarste specerijen.   Fontein der hoven, bron van levend water,   beken van de Libanon!   Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind,   doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen!   Mijn geliefde kome tot zijn hof   en ete daarvan de kostelijke vrucht.

 
Hooglied 4:12-16
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl