Een afgesloten Hof

 

 

 

 Een Afgesloten Hof

 

Een afgesloten hof zijt gij,

mijn zuster, bruid,  

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.
 
Hooglied 4:12
 
   

@Beloved Daughter

 

  

Reacties

 

 

 

 

My Romance

 

Look at the way the flowers bloom for you,

They want to show you their beauty, Lord

Running waters dance,

You and I romance


Chorus

 Unto You, be all the glory (x2)


Bridge
Angels dance around You

The earth it sings about You

Open up the heavens, Lord,

Let your kingdom come to earth


My praises all surround You

My soul can't dance without You

Open up the heavens Lord

Let your kingdom come to earth

 

Rick Pino

Reacties

 

 

 

 

 Jezus, ik wil heel dicht bij u komen


Jezus ik wil heel dicht bij u komen

in uw nabijheid kunt zijn

zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen

u maakt mij heilig en rein


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


Jezus ik wil heel dicht bij u komen

in uw nabijheid kunt zijn

zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen

u maakt mij heilig en rein


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


in de schuilplaats van de aller hoogste

blijf ik onder uw vleugels o heer

uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer


uw schaduw beschermt mij

uw troon is mijn toevlucht

u bent mijn leven mijn heer

 

Opwekking 502

 Reacties

 

  

 

You deserve the glory

 

You deserve the glory

And the honor Lord,

we lift our hands in worship

As we lift your Holy name (Repeat)


Chorus:

For You are great

You do miracles so great

There is no one else like You

There is no one else like You (repeat)

 

Terry Macalmon


Reacties

 

 

 

 

Mozes' relatie met God

 

Vriendschappelijke relatie met God

Behalve Jezus is geen enkele Bijbelfiguur te vergelijken met Mozes wat betreft  zijn persoonlijke omgang met God.

"Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes,  met wie de HEER zo vertrouwelijk omging."  (Deuteronomium 34:10, NBV2004)

Let eens op de manier waarop God Zelf over Mozes spreekt:

"... Als er bij jullie een profeet van  de HEER is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend  en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig  kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk,  niet in raadsels, en hij aanschouwt   mijn gestalte ..."  (Numeri 12:6-8, NBV2004)

Deze diepgaande relatie staat niet helemaal los van het karakter van Mozes.  Verstandelijke typen zijn minder op de buitenwereld, maar meer op de innerlijke wereld  gericht en die staat dichter bij de geestelijke wereld ofwel de wereld van God.  Speciaal van Mozes lezen we in de brief aan de Hebreeën:

"Door het geloof verliet hij Egypte zonder de woede  van de koning te vrezen, want   hij zette door, als ziende de Onzienlijke." (Hebreeën 11:27, WV1995)

Al bij de roeping van Mozes was God zeer uitvoerig geweest in zijn gesprekken  met Mozes en zo begon Hij een sfeer van open, vertrouwelijke omgang met Mozes op te bouwen.  We zien Mozes in de loop der jaren groeien tot welhaast het niveau van  partnerschap met God. Mozes bracht erg veel tijd met God door.  Eenmaal was er zelfs een ontmoeting van veertig dagen aaneen (Exodus 24:12-18),  waarvan hij de eerste week op de berg moest wachten om zijn gedachten geheel leeg  te laten worden voordat hij met God mocht spreken.

Een van de mooiste voorbeelden van het intieme omgang met God zien we  in Exodus 33:18-23, waar Mozes vroeg of hij  Gods heerlijkheid mocht zien.  We moeten goed beseffen dat die vraag werd gesteld nadat Mozes langdurig  en intensief met God had gewandeld in diep ontzag en gehoorzaamheid.  Mozes was daarbij zelfs zo ver gegaan, dat hij bereid was zijn leven op te offeren  voor het volk Israël, dat diep gezondigd had door het gouden kalf te aanbidden  (Exodus 32:32 en 34:9). Mozes' verlangen naar God was echt en zijn leven was een  en al offer voor God. Vanuit die houding mocht hij die vraag stellen.  Dat gaat veel verder dan het zingen van een Opwekkingslied met woorden als "Heer  laat mij uw glorie zien, want ik wil genieten van uw heerlijkheid."  Het echt leren kennen van God vereist een diep besef van Gods heiligheid en veel diepgang in je leven. Intimiteit met  God komt je niet aanwaaien als je zo nu en dan iets naar boven roept.

Hoe reageerde God op de vraag van Mozes? God zei niet: "Mozes, hoe kun  je nou zoiets vragen. Nu maak je het toch echt te bont!" Integendeel.  Ik denk dat God heel blij was met de vraag van Mozes en Hij toonde zijn heerlijkheid aan Mozes  op een manier dat Mozes het nog net kon verwerken. God ging daarbij tot het uiterste.  Je zou natuurlijk graag willen weten wat Mozes precies zag, maar dat heeft hij  niet in de Bijbel opgeschreven. Wacht maar tot je Hem zelf zult zien...

Toen Mozes na die ontmoeting met God van de berg Sinaï afdaalde straalde de  heerlijkheid van God zo van zijn gezicht af dat de mensen hem niet durfden aan  te kijken.

"Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met  de HEER had gesproken." (Exodus 34:29, NBV2004)

Hij deed dan maar een doek over zijn gezicht totdat die krachtige straling  was afgenomen (Exodus 34:30-35).

Mozes de voorbidder

In de Bijbel zien we dat Mozes tot ongekende hoogten is gestegen als tussenpersoon  tussen God en het volk Israël en als voorbidder, juist wanneer de relatie tussen God en de Israëlieten onder  grote druk stond.

Toen Mozes een tijdlang een bespreking met God  had, op de berg Sinaï,  ging het volk een gouden kalf maken en het aanbidden als hun god. Dit was natuurlijk  een welhaast onvergeeflijke zonde na alles wat God voor zijn volk had gedaan.  Mozes, die een duidelijk besef had van Gods heiligheid, besefte maar al te goed  dat de relatie tussen God en het volk stuk was en dat de situatie hoogst ernstig was.

"De volgende morgen zei Mozes tegen het volk: 'U hebt zwaar  gezondigd. Toch zal ik de berg op gaan; misschien kan ik  de HEER ertoe bewegen u uw zonden niet aan te rekenen.'  Hierop keerde hij terug naar de  HEER. 'Ach HEER,' zei hij,  'dit volk heeft zwaar gezondigd: ze hebben een god van goud gemaakt.'"  (Exodus 32:30-31, NBV2004)

Vervolgens kwam de offerbereidheid van Mozes naar voren, Het was hem alles  waard dat het volk, dat God aan hem had toevertrouwd, er goed doorheen zou komen.  Hij wist dat alleen een groot offer genoegdoening zou kunnen schenken aan God om deze grove afwijzing van  zijn goedheid af te wijzen:

"Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet,  schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt.'"  (Exodus 32:32, NBV2004)

Wat een offervaardigheid van Mozes! Vanwege het pleidooi van Mozes schonk  God vergeving. Maar God wilde niet meer  zelf met het volk meegaan en zei tegen Mozes dat er maar een engel mee moest gaan om het volk te leiden,  omdat Gods heiligheid en de zondige houding van het volk niet  konden samengaan (Exodus 32:33-35; 33:1-6).

Mozes kwam met een creatieve oplossing. Hij zette een tent neer buiten het kamp  van de Israëlieten om daar God te ontmoeten. Dat was neutrale grond en daar kon God  immers niets op tegen hebben. Over die ontmoetingen lezen we in de Bijbel:

"De Heer sprak met Mozes heel persoonlijk, zoals iemand spreekt  met zijn vriend ..." (Exodus 33:11, GNB1996)

Het was tijdens deze gesprekken dat Mozes weer het heikele punt naar voren bracht  dat God niet met het volk wilde optrekken.

"En de HERE antwoordde: 'Voelt u zich  pas gerust als Ik Zelf meega?' Mozes zei: 'Als u niet Zelf meegaat,  laat ons dan niet vertrekken. Want als U niet meegaat, zal niemand ooit  te weten komen dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen en verschillend  zijn van alle volken op aarde.' Daarop zei de HERE tegen Mozes: 'Ik zal doen wat u Mij hebt gevraagd, want het is een feit dat u  genade hebt gevonden in mijn ogen en dat  Ik u als mijn vriend beschouw.'" (Exodus 33:14-17, HB2008)

Mozes had het pleit gewonnen en ik denk dat God intens genoten heeft van dit  gesprek. God is een genadig God en Mozes wist dat. In die wonderlijke vriendschap  tussen de heilige God en de beperkte mens Mozes ontstond een ongekend heerlijk  samenspel waarin we het hart van God beter leren kennen en zijn diepe verlangen  om het allerbeste uit de mens naar voren te laten komen.  Het laat ook zien hoe persoonlijk en intiem God met mensen wenst om te gaan.

 

http://www.herschepping.nl

 

 

Reacties

 

 

Intimiteit met God


Intimiteit met God . . . wat is dat en hoe kunnen we dat bereiken? Er zijn vele methoden en soms lijkt dit inderdaad ook moeilijk te bereiken. Ik voelde me geroepen om dit onderwerp eens vanuit een andere hoek te benaderen; ik besloot met anderen te delen wat ik uit eigen ervaring heb geleerd.
God schiep elk van ons met een verlangen naar intimiteit -- intimiteit met Hem. We moeten daarom op de een of andere manier zien te begrijpen wat Hij van ons vraagt en wat Hij ons biedt. We moeten ons realiseren dat we werden geschapen om in gemeenschap met onze Schepper te leven. We hebben Hem nodig en Hij verlangt naar ons.
“God verlangt naar ons?” Jazeker! Hij wil ons, verlangt naar ons. Hij gaf ons in Zijn enige Zoon het beste dat hij had om af te kopen wat Adam in de Hof had laten varen.
Intimiteit heeft altijd betrekking op meer dan één persoon. Zoals een oud Engels gezegde ons vertelt: "Er zijn er twee nodig om de tango te kunnen dansen". God heeft veel moeite gedaan om met de mensheid te kunnen dansen. Van de tijd waarin Hij met Adam in Eden wandelde tot de dag van vandaag is Zijn verlangen niet afgenomen of veranderd.
Zo vurig was Zijn verlangen nadat Adam en Eva hadden gezondigd dat Hij door de tijd heen aan het werk ging om de mensheid terug te brengen naar een toestand waarin ze een intieme communie met Hem konden hebben. Hij gaf het ultieme Geschenk zodat Hij met ons in de hof van onze levens zou kunnen wandelen (Johannes 3:16). Vanuit het midden van de Hof riep de Heer Adam toe. Tegenwoordig roept Hij onze namen, wacht er op dat Hij Zijn hart met ons kan delen en wacht er op dat wij onze harten voor Hem openen.
Nu we God's verlangen voor intimiteit beter begrijpen, laten we eens kijken wat dit precies inhoudt. Wat betekent dit? Is het moeilijk te bereiken? Ik vertel je nu dat het geen moeilijke inspanning is. Het enige dat nodig is is ons onophoudelijk streven naar een bestendige en groeiende relatie met God.
Het grootste struikelblok tussen ons en gemeenschap met God is onze perceptie van wie Hij is. Als we onze perceptie van God's karakter baseren op goddeloze daden of houdingen van anderen, dan zal dat ons begrip van Zijn aard vertekenen. Vaak zijn er omstandigheden in onze levens die ons ervan weerhouden om dichter tot elkaar te komen. Toch zegt David in Psalm 27:10: “Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan”. Met andere woorden: het maakt niet uit ons wie ons verlaat, verraadt of pijn doet, de Heer staat klaar en is bereid en in staat om ons te omarmen.
God verkondigt door Zijn hele Woord heen dat Hij onze machtige toren is, ons toevluchtsoord, onze schuilplaats -- om er maar een paar te noemen. Hij is onze zekerheid, ook al hebben we vaak de neiging om onze zekerheid te zoeken in onze status, onze bezittingen en zelfs onze vrienden en familie. Op de een of andere manier denken we dat we onze zekerheid zullen verliezen als we intiem met God zullen worden. Maar feitelijk is het tegenovergestelde het geval. We ontmoeten God en Hij dringt tot in alle hoeken van onze levens door. Zo versterkt Hij ieder van ons met Zijn aanwezigheid, kracht en transformatie -- Hij plaatst ons op een veilige plek in Hem.
Nou, hoe doen we dit dan? We gaan naar God en houden ons aan Hem vast met de realisatie dat we doen waar we voor geschapen werden, en dan zal Hij ons niet afwijzen (Lucas 11:9). God vertelt ons dat Hij nooit partijdig tegenover mensen zal zijn (Job 34:19). Hij gaf zodat iedereen in overvloed in Zijn aanwezigheid zou kunnen leven.
Je kunt iemand waar je geen tijd mee doorbrengt niet goed kennen. Intimiteit ontwikkelt zich als gevolg van een nauw contact met iemand over een langere tijdsperiode. Er wordt vertrouwen opgebouwd, zelfvertrouwen groeit en harten veranderen. Deze harten worden dierbaar voor elkaar. Heb je ooit nagedacht over het feit dat Hij al op je aan het wachten is? Wat een geweldige gedachte: De "Schepper" van alles wat er is of wat er ooit zal zijn staat er op te wachten om met jou en mij te praten.
Maar je zegt: "Je kent mijn tijdschema niet". Oh jawel hoor. Ik ben net als jij. Maar het leven is opgebouwd uit vele kleine momenten. En je moet beginnen met de kleine momenten. Je kunt beginnen met gewoon te zeggen: "Ik hou van U, Jezus".
Wat zou er gebeuren als je door je dag heen steeds zou herhalen: "Jezus houdt van me" en dit een week lang zou doen? Je hart zou veranderen. De eerste stap naar intimiteit is gezet: spreken, delen.
Je kunt Schriftteksten citeren of Hem vertellen: "Ik hou van U". Deze momenten zullen uitgroeien en je hele leven zal gevuld worden met gedachten aan Hem.
Dit bedoel ik wanneer ik zeg dat we eenvoudig moeten zijn: Als je op een bepaald gebied in je leven worstelt en God's gedachten over de zaak wil weten, zoek dan een Schrifttekst die bij deze nood past en doe dan hiermee hetzelfde. Kijk, God wil niet alleen dat Hij lange periodes van gemeenschap met ons heeft, maar Hij wil je ook door je dag heen overspoelen. Voor je het weet zullen je verlangens veranderen en zul je ontdekken dat je je onophoudelijk in een plaats van gemeenschap bevindt -- door eerst naar Hem toe te gaan, naar Hem te verlangen en Hem op een zodanige manier nodig te hebben dat kleine momenten niet meer genoeg zijn.
Wanneer je naar meer tijd met meer diepgang met Hem verlangt, speel dan een instrumentale CD terwijl je je ontspant. Je kunt dit zelfs doen als je in de auto zit of aan het werk bent. Intimiteit hoeft niet altijd verbaal te zijn. Een diepe relatie met God kan opgebouwd worden door stilletjes naast Hem te zitten en je op Zijn goedheid en liefde te bezinnen.
Wanneer aan Hem en over Hem denken niet genoeg voor je is, spreek dan tot Hem met een gewone gesprekstoon. Immers, Jezus bewandelde de aarde en bouwde relaties op dezelfde manier op als wij dat tegenwoordig doen. Als je tijd uittrekt voor het Woord, dan zal Hij beginnen met deze gedachten naar je hart terug te spreken en je zo meer leiding en aanmoediging geven. Hoe meer je leest en weet, hoe meer er is dat je kunt horen in je tijd met Hem.
“Horen?” zeg je. Jazeker, dit is het tweede onderdeel van intimiteit: luisteren en horen. Wanneer Hij tot je hart spreekt: "Ik hou van je ongeacht wat er gebeurt". Het is een goed idee om een kladblok of notitieboek te hebben waarin je de woorden en gedachten die Hij je geeft kunt opschrijven. Deze herinneringen zullen handig blijken te zijn in "droge" tijden. Hij vertelt ons dat we Zijn Woord moeten gedenken, en dat omvat ook wat Hij tot onze harten spreekt.
Vergeet niet dat Hij er naar verlangt om elke gedachte, verlangen en droom te horen. In de Bijbel vertelde David God dat hij boos was. Wist God dat David boos was? Natuurlijk. Toch wilde Hij dat David het Hem zou vertellen. Dit stelde David in staat om God's hart te horen en om zijn woede op iemand los te laten die dit zou begrijpen zonder zo iemand anders pijn te doen. Hij koos er voor om de trouwhartigheid van God in zijn leven te gedenken en er naar te handelen.
Er is niets dat je niet tot God kunt zeggen. Er is niets in je hart of in je gedachten waarvan Hij zou willen dat je dat voor jezelf houdt. Hij wil niet dat je jezelf belast met een juk dat Hij graag voor je wil dragen (Matteüs 11:28-29). Denk hier eens over na: er is niets dat God kan verrassen. Hij is zich bewust van elk aspect van onze levens (Hebreeën 4:13). En toch houdt Hij van ons en verlangt Hij naar ons met een eeuwigdurende liefde.
Neem een duik in je geloof en stort je hart uit tegenover de Geliefde van je ziel. Maak jezelf gereed om te luisteren en dan zal Hij spreken. Het zaadje van de intimiteit zal dan overvloedig uitgroeien.

 

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.

Reacties

 

 

 

 

Als een vuur van binnen

 

Als een vuur van binnen is mijn liefde voor God;

in het diepst van mijn hart door Hem zelf uitgestort.

en uw Geest vult mijn ziel bij dag en bij nacht.

Uw kracht wordt in mij in zwakheid volbracht.

 

U ontsteekt in ons een vuur dat het donker verdrijft.

  U wekt in ons de hoop 

  die de wereld verblijdt.

U geeft aan ons geloof waar de twijfel nog heerst.

U spreekt in ons uw waarheid waar de leugen regeert.

 

Als een vuur van binnen is de kracht van de Geest,

die met vreugde vervult, maar met liefde het meest.

Leg uw Woord in mijn mond 

Elke dag, elk moment.

Uw woord blijft in mij; maakt Jezus bekend.

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl